Statut

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ FUNDACJA ,,DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ’’

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą ,,Dziedzictwa Kultury Polskiej’’ zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Marka Skorupskiego, Samantę Belling, Tomasza Kwiatkowskiego, Agnieszkę Wdowiak i Leszka Kwiatkowskiego.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

                                                                          § 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku – logo graficznego fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Fundacja realizuje następujące cele: 

 1.  Przywracanie pamięci o utraconych dziełach sztuki z polskich zbiorów zaginionych podczas drugiej wojny światowej;
 2. Rozpowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa o autorach zaginionych dzieł;
 3. Rozwijanie świadomości narodowej i kulturowej, w tym nawiązywanie do sztuki rozumianej jako spuścizna przodków;
 4. Zwiększenie zainteresowania polskiego społeczeństwa polską sztuką;
 5. Poszerzanie świadomości historycznej społeczeństwa o wielkość strat wojennych związanych ze sztuką;
 6. Wspieranie działań mających na celu ratowanie i ochronę dóbr kultury;

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. Inicjonowanie przedsięwzięć związanych z dziełami utraconymi z polskich zbiorów podczas drugiej wojny światowej w tym rozpowszechnianie ich wizerunku, podkreślanie ich wartości historycznej, kulturalnej i narodowej;
 2. Odtworzenie utraconych dzieł sztuki przez współczesnych artystów, organizowanie wystaw, warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z dziełami utraconymi podczas drugiej wojny światowej, zwiększenie społecznego poziomu wiedzy o utraconej sztuce polskiej;
 3. Promocja współczesnych polskich artystów biorących udział w projekcie rekonstrukcji utraconych dzieł z polskich zbiorów;
 4. Inicjonowanie debat publicznych odnoszący się do dzieł utraconych;
 5. Współpraca z placówkami edukacyjnymi tj. szkoły podstawowe, szkoły średnie w celu zachęcania młodzieży do zapoznawania z dziełami utraconymi podczas drugiej wojny światowej;
 6. Współpracę ze środkami masowego przekazu w dziedzinie promocji kultury i sztuki;
 7. Działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego;
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej, infromacyjno – promocyjnej, edukacyjno – szkoleniowej;
 9. Współpracę z instytucjami na szczeblu centralnym i samorządowym, organizacjami pozarządowymi, muzeami, galeriami osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą;
 10. Współpracę i wspieranie instytucji, organizacji i osób, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
 11. Tworzenie miejsc – przestrzeni dla różnorodnych projektów artystycznych: wystaw, warsztatów, wykładów i innych działań związanych z dziełami utraconymi;
 12. Pozyskiwania środowisk polonijnych do współpracy na rzecz celów statutowych;
 13. Inicjowania i wspierania współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i artystycznymi;

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

                       § 7

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z czego 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) jest przeznaczane na działalność gospodarczą.

§ 8

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. dotacji i subwencji;
 3. nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację;
 4. odsetek od lokat kapitałowych;
 5. krajowych i zagranicznych funduszy publicznych;
 6. dochodu z działalności gospodarczej;

§ 9

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja podejmie działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji lub zezwoleń, dopiero po ich uzyskaniu.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
 4. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 5. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
 6. Wydawanie książek 58.11.Z
 7. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
 8. Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
 9. Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z
 10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciami sklepowymi, straganami i targowiskami   47.99.Z
 11. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana 74.90.Z
 12. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
 14. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03 Z

            Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są Fundatorzy i Zarząd Fundacji. Organem Fundacji jest również Rada Programowa o ile zostanie powołana.

    Fundatorzy

§ 11

1.Fundatorzy są organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz organem kontroli wewnętrznej. 

2. Fundatorzy dokonują czynności kontrolnych działalności Fundacji nie rzadziej niż raz w roku. 

3. Fundatorzy są członkami Zarządu.

§ 12

Do zadań Fundatorów należy w szczególności: 

 1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona, 
 2. Ustalenie i zmiana Statutu, 
 3. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji, 
 4. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, 
 5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, 
 6. Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów Zarządu, 
 7. Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji, 
 8. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji, 
 9. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji, 
 10. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Radę Programową i Zarząd, 
 11.  Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, 
 12. Powołanie likwidatora Fundacji, 
 13. Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji. 

§ 13

1.Fundatorzy mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem. 

2. Można łączyć funkcję Fundatora ze stanowiskiem w Zarządzie Fundacji lub w Radzie Programowej. 

Zarząd Fundacji

 § 14

 • Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatorów na czteroletnie kadencje. 
 • Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wyznaczony przez niego Wiceprezes Fundacji, powoływani i odwoływani przez Fundatorów. 
 • Fundatorzy powołują pierwszy zarząd w osobach Fundatorów:
 • Marek Skorupski – prezes zarządu;
 • Samanta Belling – wiceprezes zarządu;
 • Tomasz Kwiatkowski – wiceprezes zarządu;
 • Agnieszka Wdowiak – członek zarządu;
 • Leszek Kwiatkowski – członek zarządu;
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje: z końcem czteroletniej kadencji; złożenia pisemnej rezygnacji lub w przypadku śmierci Członka; odwołania z funkcji przez Fundatorów, działalności na szkodę Fundacji lub popełnienia przestępstwa. 
 • Po zakończeniu czteroletniej kadencji Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani do piastowania tych funkcji. 

§ 15

Zarząd Fundacji:

 1. Reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
 3. Zarządza majątkiem Fundacji. 
 4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe. 
 5. Sporządza i podaje do publicznej wiadomości roczne sprawozdania z działalności Fundacji: 

a) finansowe

b) merytoryczne

 • Ustala wielkość zatrudnienia, zasad i wysokości wynagradzania pracowników i innych osób, w ramach rocznego planu działania i planu finansowego Fundacji,
 • Zawiera umowy o pracę i umowy cywilnoprawne,
 • Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji. 
 • Występuje do Fundatorów z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji,

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek jednego z Fundatorów. 
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie, porządku obrad oraz jeśli w posiedzeniu uczestniczy minimum połowa Członków Zarządu.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego Wiceprezes. 
 4. Fundator ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw. 
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu lub – w przypadku jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.
 7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół. Podjętym uchwałom nadawane są kolejne numery.

§ 17

1.  Zarząd może powołać w drodze uchwały Radę Programową Fundacji. 

2. Rada Programowa składa się od 3 – 5 osób.

3. Rada Programowa ma głos doradczy i wyznacza główne kierunki działania Fundacji.

4. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawicie dziedzin, które obejmują cele Fundacji.

5. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji.

§ 18

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

                                                           Sposób reprezentacji

             § 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy członek Zarządu. Przy zobowiązaniach majątkowych przekraczających 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) jest wymagane współdziałanie prezesa zarządu wraz z członkiem zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

  § 20

 1. Statut Fundacji może być zmieniony. 
 2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorzy bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

                                                                        § 21

 1. Fundacja ulega likwidacji na skutek decyzji podjętej przez Fundatorów, którzy określą przeznaczenie majątku i sposób likwidacji Fundacji. 
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów. 
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu. 
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 § 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cel Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie. 

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga akceptacji Fundatorów pod rygorem nieważności.